_ MEDAILONEK

prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

primář Gynekologicko-porodnické kliniky a profesor 3. lékařské fakulty UK.

Vzdělání získal na 1. lékařské fakultě UK, které ukončil v roce 2000. Roku 2011 obhájil
habilitační práci a v roce 2019 získal titul profesora.

Absolvoval zahraničí stáže na J.W.Goethe Universität, Frankfurt,Německo, Gyn-por. klinika
Charite Virchow, Charite Mitte, Humboldt Universität, Berlin, Německo, Gyn-por. klinika
University Uppsala, Švédsko, Gyn-por. klinika, senologické odd., Vídeň, Rakousko, Senologické oddělení, Istituto Nazionale di Tumori, Milano, Itálie.

Byl řešitelem 5 výzkumných grantů Ministerstva zdravotnictví, organizoval jedenáct mezinárodních onkogynekologických kurzů a konferencí. V letech 2013 až 2015 byl prezidentem ENYGO (European Network of Young Gynae Oncologists of ESGO). Je autorem nebo spoluautorem 44 impaktovaných publikací, 40 recenzovaných publikací a hlavním autorem 72 přednášek, citační index má 2006, h-index 22.